پنجشنبه, 23 آذر,1396 - جمعه, 24 آذر,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل ناجی جیرفت

جیرفت، بلوار پیامبر اعظم، نرسیده به میدان سپاه
ریال1,450,000

ریال1,450,000

نقشه هتل ناجی

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال

ریال1,450,000

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

ریال1,750,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

ریال2,150,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال

ریال2,450,000

پنج تخته پنج تخته 1 بزرگسال

ریال2,850,000